Általános és Lényeges szerződési feltételek (ÁSZF)
fogtechnikai szolgáltatásainkhoz

Jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek szabályozzák a Gyártó és a Megrendelő között a Termék vásárlása céljából létrejövő, vagy létrejött adás-vételi szerződés feltételeit.

I. Jelen szerződésben és a Gyártó honlapján található főbb fogalmak:
Gyártó:
Smilezor Kft. (1133 Budapest, Véső utca 10. I. emelet 7. ajtó) a honlap impresszumában feltüntetett egyéb adatokkal).
A Termék készítője aki a Termék gyártásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan felelősségbiztosítással rendelkezik.
Gyártói szolgáltatás: A Termék gyártásához, a Termék átadásához, a felek kapcsolattartásához, a garanciális vállalások teljesítéséhez szükséges feladatok elvégzése a Megrendelő és/vagy az orvos által szolgáltatott információk, adatok, dolgok (pl. foglenyomat) alapján.

Megrendelő: Megrendelő a Megrendelésen (Megrendelőlapon) megnevezett személy.
Megrendelés (Megrendelőlap): A Megrendelő papír alapon, vagy ha erre a Gyártó lehetőséget biztosít, elektronikus úton megtett nyilatkozata, amellyel a Termék megvásárlására vonatkozó akaratát kinyilvánítja, a Teljes Vételár összegét elfogadja és megfizetését vállalja.
Megrendelői közreműködés: A megrendelői közreműködés jelenti mindazon kapcsolattartást, közlést, feladatot, amelyek elvégzése (teljesítése) a Termék használathatóságának előzetes vizsgálatához, a Termék gyártásához, átadásához, a Termék használat alatti vizsgálatához, esetlegesen a garanciális kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.
Termék: A Gyártó részéről egyedi méretezéssel, kifejezetten a Megrendelő részére legyártott, szájban hordható dolog, a használatához szükséges tartozékokkal, alkatrészekkel. A Termék köznyelvi meghatározására a „sín” kifejezés is használatos.
„Rendelőink”: A „Rendelőink” kifejezés a Gyártóval kapcsolatban álló, de önálló tevékenységre és szolgáltatás nyújtására jogosult, valamint önálló felelősségvállalásra köteles orvosokat, valamint azok közreműködőit jelenti, tekintet nélkül arra, hogy tevékenységüket milyen szervezeti formában végzik.
A Gyártó a Megrendelő felé orvosi tevékenységért felelősséget nem vállal, orvosi tevékenységet nem végez, szakkérdésekben nem foglal állást, orvosi tanácsot, felvilágosítást nem ad. Az orvos nem a Gyártó alvállalkozója.
A Gyártó az orvos ajánlásával azt jelzi, hogy az ajánlott orvosnak a Termék használatával kapcsolatos tudása, tapasztalata van.
Egészségügyi állapot: Az egészségügyi állapot jelenti a Megrendelő fogászati vagy egyéb testi, lelki, szellemi helyzetének összességét egy adott időpontban. A Gyártó a Megrendelő egészségügyi állapotával kapcsolatban kizárólag fogtechnikai célú vizsgálatot végez el a Termék gyártása és a szerződés teljesítése érdekében, a Megrendelő vagy az orvos által szolgáltatott adatok, információk, dolgok (pl. fotók, röntgenfelvétel, minta, orvosi vélemény) alapján. Az egészségügyi állapot jelenti azt az állapot változást is, amely a Termék hordási ideje alatt – attól függetlenül – bekövetezhet.
Ajánlás: A Gyártó olyan információ közlése, amelynek figyelembevételével a Megrendelő kockázatot kerülhet el, vagy mérsékelhet, esetleg előnyhöz juthat.
Vételár: A „Vételár” tartalmilag azonos a „Teljes Vételár” megfogalmazással. Teljes Vételár vagy vételár jelenti azt a forintban, vagy más pénznemben kifejezett végösszeget, amelyet a Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával elfogad és megfizetését vállalja.
Részletfizetés: Jelenti a Teljes Vételár több részösszegben történő megfizetését. A részösszegek együttes mértékének – járulékos költségek, díjak nélkül – el kell érnie a Teljes Vételár összegét.
Szerződéskötési kötelezettség: A feleket szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Garancia: A Megrendelő által szolgáltatott közlések (pl. adatok, információk, dolgok) alapján a Termék egyedi méretezéséért és a felhasznált anyagok minőségéért történő gyártói felelősségvállalás. A Gyártó garanciális kötelezettsége a termék megvásárlása (vételárának megfizetése) után keletkezik és a rendeltetésszerű használat ésszerűen várható idejének végéig tart.
Kockázat: A kockázat egy vagy több lehetséges, nem kívánt következmény esélye. Fontos ajánlás: A fogszabályozás lehetséges kockázataival kapcsolatban kérjen személyre szabott tájékoztatást orvosától.
Megtartási állapot: A Termék rendeltetésszerű használatának befejezésekor fennálló állapot, amelynek fennmaradása a Megrendelő érdekében áll.
Fontos ajánlás: A kívánt fogászati állapot elérése után annak fennmaradásához az általános tapasztalatok szerint egyedileg gyártott megtartó termék használata szükséges. A megtartó termék vételára és a hozzátartozó szolgáltatások nem tartoznak bele a Termék vételárába.

II. Ajánlat
A Gyártó honlapján feltüntetett tartalom – az ÁSZF kivételével, ha attól a Felek nem térnek el – nem minősül teljeskörűnek és nem minősül a szerződés kötelező vagy hallgatólagos tartalmi elemeinek sem.
Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a nyilvános közlések tartalma, vagy tartalmának egyes elemei a Megrendelőlapon és/vagy jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételekben szerepeljenek. Szerződési ajánlatnak kizárólag a Megrendelőlap tartalma és az Általános és Lényeges Szerződési Feltételek együttes tartama minősül.

III. A szerződéskötés előkészítésének és teljesítésének folyamata, a szerződés létrejötte, elállás, szerződésmódosítás
Előfeltételek: A Megrendelőlap aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes írni, olvasni tudó személy, aki kellő körültekintéssel, befolyástól mentesen és akaratával egyezően kíván szerződést kötni, és akinek a Termék Teljes Vételára megfizetéséhez szükséges anyagi fedezete megvan.
A Termék adás-vételi szerződés a Megrendelő és a Gyártó között jön létre a Megrendelőlap megrendelői aláírásával és az első vételár-részlet (vagy részletfizetés hiányában a Teljes Vételár) kifizetésével, a Megrendelésben és jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételekben foglalt együttes tartalommal.
A szerződéskötés előkészítésének és teljesítésének folyamata, a szerződés létrejötte, szerződésmódosítás
1./ A Megrendelő tájékozódik a Gyártó honlapjáról, majd ha úgy dönt, hogy a Terméket meg kívánja vásárolni felveszi a kapcsolatot a Gyártóval vagy a Gyártó honlapján ajánlott fogorvossal.
2./ A fogorvosi vizsgálathoz és a Termék gyártásához panoráma röntgen készítése szükséges, amelynek költségét a Megrendelő fizeti. A Megrendelő a röntgent elkészítteti.
3./ A Megrendelő a Gyártó által készített speciális fogszabályozó használatát ismerő fogorvosnál előzetes konzultáción vesz részt, ahol felteheti a kérdéseit, illetőleg tájékoztatást kap a Termék használatáról, a lehetséges kizáró okokról és mellékhatásokról. Bármely fogászati, egészségügyi szakkérdésben a fogorvos – vagy más előzetes orvosi lelet, vélemény alapján az azt kiállító orvos – véleménye dönt, ilyen kérdésekben a Gyártó nem jogosult véleményt nyilvánítani, állást foglalni. A Gyártó nem köteles elutasító orvosi vélemény esetén a Termék gyártására.
4./ A fogorvos eldönti, hogy fogászati szempontból a Megrendelő számára a Termék használata ajánlott-e. Amennyiben a Termék használatára a Megrendelő alkalmas és a Megrendelő a vásárlás mellett dönt, fogazatáról a panoráma röntgen mellett fényképfelvételek készülnek, és a fogorvos foglenyomat mintát vesz.
5./ A foglenyomatvétellel egyidejűleg a Megrendelő az adataival, nyilatkozataival kitöltött Megrendelőlapot legalább 3, azaz három, eredeti példányban aláírja, amelyből 1, azaz egy, eredeti példány őt illeti meg. A Megrendelőlap megrendelői aláírásával a Gyártó és a Megrendelő között a Termékre vonatkozó adás-vételi szerződés létrejön! A Megrendelőlap külön feltünteti, hogy a Megrendelő és a Gyártó között létrejött szerződés tartalmára a Megrendelőlap valamint jelen Általános és Lényeges szerződési Feltételek tartalma együttesen irányadók, mindezeket a Megrendelő előzetesen megismerte és elfogadja.
6./ A Megrendelőlapon feltüntetett teljes Termék vételár első részletét a Megrendelő közvetlenül az orvosnál számla ellenében készpénzben (átutalással, vagy bankkártyás fizetés útján) megfizeti.

7./ Elállás:
7.1./ Elállás a Megrendelő részéről: A Megrendelőnek joga van a Megrendelés aláírásától számított 5 naptári napig indoklás nélkül az adás-vételi szerződéstől elállni. Erről köteles írásban – elektronikus úton – a Gyártót értesíteni. Amennyiben a Megrendelő 5 napon belül az elállásról a Gyártót írásban nem értesíti elállási joga megszűnik.
Jogszerű elállás esetén a foglenyomatvétel költségeinek beszámítása (levonása) mellett a Megrendelő az általa kifizetett vételárat (vételár-részlet) összegét visszakapja. A foglenyomatvétel költségeit a fogorvos saját díjszabása alapján állapítja meg.

7.2./ Elállás a Gyártó részéről: A Megrendelő hozzájárul, hogy a Gyártó a rendelkezésre álló információkat megismerje, tudomásul veszi, hogy ezek az információk a Termék gyártásához szükségesek. Gyártó a rendelkezésére álló információk alapján (foglenyomat minta, panoráma röntgen, fotók, orvosi vélemény, megjegyzés) dönt arról, hogy a megrendelő fogászati helyzete fogtechnikai szempontból alkalmas-e Termék használatára.
7.2./ Amennyiben a Gyártó álláspontja szerint a Megrendelő számára a Termék használata nem ajánlott, erről írásban – elektronikus úton – értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Termék használata a Gyártó álláspontja szerint a Megrendelő számára nem ajánlott, a Gyártó a szerződéstől eláll, és a Megrendelő a már kifizetett vételár-részt (Teljes Vételár megfizetése esetén a Teljes Vételárat) hiánytalanul visszakapja.
8./ Termék átvétele Amennyiben a Gyártó véleménye alapján a Megrendelő fogazata a Termék használatára alkalmas, erről a Megrendelőt közvetlenül értesíti, megjelölve azt az időpontot és a helyszínt, amikor a Terméket átveheti.
A Megrendelő a hátralékos vételárat a Termék átvételével egyidejűleg a Gyártónak megfizeti.
A Termék teljes vételárának hiánytalan kifizetésével a Megrendelő, a Termék átadásával a Gyártó az adás-vételi szerződést teljesítette. Garanciális igényekről, a Gyártói és Megrendelői kötelezettségekről jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek külön rendelkeznek.
9./ A Gyártó a Termék használatához egyedi vagy nyilvánosan közzétett Használati Útmutatót biztosít.
10./ Használat közbeni állapot változás, orvosi kontroll: A Megrendelő a rendeltetésszerű használat teljesítése körében és garanciális igényeinek fenntartása érdekében a használati idő felénél kötelező orvosi kontrollon vesz részt, amelynek eredményről a Gyártót ugyancsak tájékoztatja.
A használat közbeni hatások és esetleges mellékhatások értékelése az orvosi szakkérdések körébe tartozik. A Gyártó orvosi szolgáltatást nem nyújt, orvosi költséget nem előlegez és nem térít.
11./ Szerződésmódosítás
A Gyártó az Általános és Lényeges szerződési Feltételeket, a Megrendelőlapot a szerződéskötés előtt egyoldalúan módosíthatja. A szerződéskötést követőn a létrejött szerződést a Felek csak írásban és közös akarategyezéssel módosíthatják.
Nem minősül a létrejött adás-vételi szerződés módosításának, ha a Gyártó az általa ajánlott orvosok (orvosi szervezetek) listáján változtat.
12./ Teendők a kezelés lezárása előtt
Amennyiben a Megrendelő megtartó kezelést igényel az utolsó sín felhelyezésével egyidejűleg új, retenciós (megtartó) Termék gyártását igényelheti külön díjazás megfizetése mellett. Az új Termék legyártásig illetve átadásáig köteles az utolsó sín folyamatos használatára, mert anélkül a fogállása úgy változhat meg, hogy a legyártott új Termék a használatra alkalmatlanná válhat. Az utolsó sín folyamatos viselésének elmaradása esetén – amely a fogállás változásból szakember számára nagy valószínűséggel visszakövethető – a Gyártó az új Termékre sem jótállást, sem garanciát nem vállal és a gyártás költségeit a Megrendelőre háríthatja. Amennyiben a továbbhordás ideje alatt az eredeti Termék (sín) a Megrendelő hibáján kívül eltörik, elromlik a Gyártó azt kicseréli.

13./ Kezelés lezárása
A kezelés lezárul, ha a Termékhez adott utolsó sín hordási ideje befejeződik, illetőleg megtartó kezelés esetén az új Termék átadásával. A kezelés befejezésével a Felek között a garanciális, jótállás jogok és kötelezettségek megszűnnek.

IV. A Teljes Vételár (vételár) összege, megfizetése, vételár-garancia, késedelmes fizetés, elállás

1.1./ A Termék Teljes Vételárát a Gyártó határozza meg, amit a Megrendelő saját döntése alapján fogad el. A Teljes Vételár összegét, megfizetésének vállalását a Megrendelő által aláírt Megrendelőlap igazolja, és ezzel minden előzetes levelezés, megbeszélés érvénytelenné és hatálytalanná válik.
A Teljes Vételár a Megrendelőlap aláírásával egyidejűleg, egyösszegben fizetendő. A Felek ilyen irányú megállapodása esetén a Megrendelő a Teljes Vételárat részletekben fizetheti meg. A Gyártó két részletnél több részletben történő fizetést csak kivételes esetben és egyedi mérlegelés alapján fogad el.
Vételár garancia: A Gyártó vállalja, hogy két részletben történő fizetés esetén a Termék Teljes Vételárát a Megrendelő felé még tőle független körülmények változása esetén sem változtatja meg. A vételár garancia kiterjed a Termék tartozékaira, alkatrészeire, rendeltetésszerű használat esetén a Termék garancia ideje alatt a megalapozott panasz garanciális kötelezettségének Gyártó által viselt költségeire is. Kettőnél több részletben történő fizetés esetén a Gyártó a Teljes Vételár összegét ezen körülmények figyelembe vételével állapítja meg.
Nem tartozik a vételárba illetőleg a vételárgaranciába a konzultációk alapján vagy az alatt elvégzett fogorvosi kezelés/ek díjainak és költségeinek összege.
1.2./ Nem tartozik a vételárba és a Gyártó nem vállal vételár garanciát, megtérítési kötelezettséget vagy anyagi felelőséget a teljesítés, a használat vagy a garancia ideje alatt, illetve után az orvosi vagy egészségügyi szolgáltatások, egyéb szolgáltatók és szolgáltatások, beavatkozások díjaiért, költségeiért és azok esetleges emelkedéséért. Nem tartozik a vételár garancia körébe, illetőleg az eredeti vételárba olyan Termék gyártása amely a Megrendelő érdekkörében bekövetkező okból (pl. várható fogállás elmaradása a Megrendelő mulasztása miatt és/vagy egészségi állapotváltozás, orvosi beavatkozások okán) lenne szükséges. Ilyen esetben a Gyártó újabb Terméket csak külön fizetés és megrendelés alapján gyárt. Ugyancsak nem tartoznak a vételár garancia körébe az un. megtartó kezelések díjai, költségei és az új Termék vételára sem.
2./ A Megrendelő a fizetéseket átutalással, készpénzben, bankkártyás fizetéssel teljesíti. Banki átutalás fizetési mód esetén a Gyártó BudapestBank banknál vezetett 10103056-10924700-01005005 illetve a 10103056-10924700-01005008 számú bankszámlájára utalja át, amennyiben ez szükséges a „megjegyzés” rovatban feltüntetve esetleges tovább adatokat is (pl. kód).
3./ A megrendelői fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az esedékes és hiánytalan pénzösszeget a Gyártó számlavezető bankja a Gyártó bankszámláján jóváírja, készpénzfizetés esetén amikor a Gyártó (képviselője) az esedékes összeget igazoltan és hiánytalanul átveszi.
4./ Fizetési határidő a Teljes Vételár vagy az első vételárrészlet tekintetében azonnali, további vételár-részlet tekintetében ellenkező tartalmú írásbeli megállapodás vagy jelen ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában 8 naptári nap. Fizetési késedelem esetére a késedelmi kamat mértéke mindenkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott jegybanki alapkamat + 8 %. A késedelmi kamat számítása úgy történik, hogy a késedelmesen (hiányosan) fizetett összeget megszorozzuk a MNB által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % összegével, a végeredményt elosztjuk 365-tel és az így kapott számot megszorozzuk a késedelmes napok számával. A Megrendelő által határidőben teljesített, de nem megfelelő összegű fizetés hiányos fizetésnek minősül. Részletfizetés esetén fizetési késedelemnek minősül bármely részlet hiányos és/vagy késedelmes megfizetése is. A késedelmi kamat összege a vételárba nem számít bele. A késedelmi kamat fizetésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és Gyártói elállást vonhat maga után.
5./ A bankköltségek, díjak, esetleges egyéb szolgáltatók és szolgáltatások díjai és költségei a vételár összegébe nem számítanak bele.

6./ Hiányos vagy 15 napot elérő késedelmes fizetés esetén a Gyártó az adás-vételi szerződéstől külön felszólítás nélkül, bármely jogkövetkezmény nélkül, a Megrendelő által megadott értesítési címre történő egyidejű értesítés mellett elállhat és érvényesítheti a hiányos és/vagy késedelmes fizetésből eredő követeléseit, kárait. A felek értesítési címnek a Megrendelő elektronikus elérhetőségét (email cím) elfogadják.
7./ A Gyártó lejárt követelését a Megrendelő által már megfizetett vételárba (vételárrészbe) beszámíthatja, ezen beszámításhoz a Megrendelő kifejezetten hozzájárul.
8./ A Termék vételára nem tartalmazza
– Folyamatos és rendeltetésszerű használat mellett a használati idő végére kialakult állapot megtartásához szükséges további Termék díját és költségeit. (megtartó kezelés) Ezt az összeget a Megrendelőnek külön kell megfizetnie, illetőleg a megtartó Terméket a Gyártónak – a kialakult állapot figyelembe vételével – külön kell legyártania.
– Bármely orvosi kontroll, konzultáció, beavatkozás költségeit és díjait, a Megrendelés aláírásakor elvégzett vizsgálat, illetőleg a garanciális teljesítés körébe tartozó költségek kivételével.
– Esetleges egyéb költségeket és díjakat, amelynek vállalását a Gyártó kizárja, vagy ennek hiányban is amelyek nem tartoznak a Termék vételárába, a garanciális díjakba és költségekbe. Ilyen eset lehet, ha a Megrendelő a használati idő lejárta után – akár esztétikai okból – további szabályozást szeretne. Ebben az esetben az Orvos a konzultációért, illetőleg a Gyártó a pótsínek legyártásáért az aktuális díjjegyzéke alapján külön díjat számít fel.

V. Együttműködés a Felek között
1./ A Megrendelő köteles a Termék használatra alkalmasságának eldöntéséhez, a Termék gyártásához, a Termék rendeltetésszerű használatához, az állapot változás értékeléséhez, a garanciális kötelezettségek elbírálásához vagy teljesítéséhez, a megtartási állapot fennmaradásához szükséges valamennyi tényt, adatot, információt a Gyártóval megfelelő időpontban és módon közölni, ezen követelmények betartásához szükséges dolgokat (fotók, röntgen, orvosi vélemény, hibátlan foglenyomat minta, esetlegesen a Termék stb.) a Gyártónak átadni. Ezen kötelezettség/ek elmulasztásából, hibájából, hiányából, késedelméből eredő károkért a Megrendelő felelős.
2./ A Gyártó mind a szerződéskötés előtt, mind a Termék várható használati ideje alatt nyilvánosan elérhető telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatot biztosít, ahova a Megrendelő esetleges kérdéseivel, igényeivel, észrevételeivel fordulhat.
3./ A Gyártó nyilvános honlapot tart fenn, amelyen jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételeket is közzéteszi. Eltérő megállapodás hiányában a Gyártó a kapcsolatot Megrendelővel elsődlegesen a nyilvános honlapon megjelölt lehetőségeken keresztül tartja.
4./ A Gyártó munkanapokon reggel 9 óra és délután 17 óra között fogadja és munkanapokon a lehető legrövidebb időn belül reagál Megrendelő megalapozott észrevételeire, panaszára, igényeire. Miután a Gyártó nem orvos az egészségügyi körbe tartozó panaszok megválaszolása, orvosi tevékenység elvégeztetése nem tartozik a feladatkörébe és nem viseli ennek költségeit. Kifejezetten a Termékkel kapcsolatos problémák (pl. hiány) elhárításában az egészségügyi beavatkozások kivételével Gyártó közreműködik. Amennyiben vita van abban a kérdésben, hogy az esetleges panasz termékhibára vagy egészségügyi okra vezethető vissza és a Felek megállapodni nem tudnak, a Megrendelő vállalja, hogy a helyzetet a Gyártó által kijelölt orvossal a lehető legrövidebb időn belül is ellenőrizteti. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő a Termékre vonatkozó garanciát elveszíti.

VI. Rendeltetésszerű használat, a használatot kizáró, meghiúsító okok
1./ A Megrendelő köteles a terméket rendeltetésszerűen használni, amely körébe tartozik különösen, de nem kizárólagosan a használat napi és havi ajánlott időtartamának betartása, a Termék tisztítása, tárolása, a szájhigiéniás követelmények betartása, a Termék tartozékainak, alkatrészeinek megfelelő módon és megfelelő időpontban történő felhasználása (cseréje).
2./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy használatot kizáró vagy meghiúsító oknak minősülhet a Megrendelő életkora, fogászati, egészségügyi állapota, illetőleg ezek időközi változása, valamint a rendeltetésszerű használatra vonatkozó követelmények megrendelői megszegése.
3./ A használatot kizáró vagy meghiúsító ok (vagy okok) fennállásáért, bekövetkezéséért és az azokból származó közvetlen vagy közvetett következményekért, károkért a Gyártó valamennyi anyagi, anyagi kihatású, garanciális vagy egyéb felelősségét kizárja, ezt a felelősség kizárást a Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával kifejezetten elfogadja.

VII. Termék garancia, jótállás
1./ A Termék garancia, jótállás nem vonatkozik az orvos-beteg viszony alapján keletkező, fennálló egészségügyi, jogi, pénzügyi vagy egyéb igények érvényesítésére és/vagy ezek következményeire a Gyártó felé. A Gyártó nem vállal garanciát, jótállást és felelősséget a fogszabályozó készülék behelyezése előtti vagy közbeni egyéb fogászati beavatkozásokért, ezen beavatkozások során alkalmazott anyagokért, termékekért pl. felragasztott hidakért, koronákért, ezek minőségéért, állapotáért, állapotváltozásáért, állapotváltozásuk (pl. leszedésük) következményeiért.
2./ Megrendelő köteles a Termékkel kapcsolatos esetleges minőségi vagy egyéb gyártmány panaszát a Gyártónak haladéktalanul írásban bejelenteni, amennyiben szükséges megfelelően dokumentálni. Nem írásban benyújtott panaszt vagy igényt a Gyártó nem köteles vizsgálni, vagy annak alapján intézkedéseket tenni.
3./ A Termék minőségével, méretezésével kapcsolatos írásbeli panasz esetén a Gyártó elsősorban a termék kijavítására köteles. A kijavítással esik egy tekintet alá a Termék valamely alkatrész, tartozék hiánya esetén annak díjmentes pótlása is, amennyiben a hiány nem a Megrendelő mulasztására vagy egyéb magatartására vezethető vissza (pl. elveszítés). A Termék hiányos szolgáltatása esetén a Megrendelő ezt haladéktalanul jelezni köteles. Nem terjed ki a garancia (pótlás, újragyártás) a Termék vagy valamely tartozékának, alkatrészének elveszítésére, megsemmisülésére, megrongálására vagy megrongálódására, eltörésére.
4./ A Gyártó a Termékre – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a rendeltetésszerű használat ésszerűen várható időtartamáig, de maximum a Termék megrendelői átvételétől számított 6 hónapig vállal jótállást. Amennyiben szükséges a Gyártó kérésére a Megrendelő a Terméket vizsgálat vagy javítás céljából a Gyártónak átadni (eljuttatni) köteles. A Termék kijavításának helye a Gyártó mindenkori székhelye vagy az általa megjelölt telephely.
A Termék egyedi jellegére tekintettel csere csak javíthatatlanság esetén, vételár (vételár-rész) visszatérítés a Megrendelő és a Gyártó külön megállapodása alapján lehetséges.
A jótállás nem terjed ki Gyártó által nem ajánlott más fogászat igénybevételével, orvosi vizsgálattal vagy beavatkozással, utazással, postai vagy kézbesítési díjakkal kapcsolatos költségek fedezésére és megtérítésére.

A Termék jótállása megszűnik a jótállási idő lejártával, a garanciája – amennyiben a kezelés ideje a jótállási időnél hosszabb – megszűnik a kezelés befejezésével, illetőleg új Termék megrendelésével és átadásával.

Az eredeti Termék jótállása, garanciája nem terjed ki a megtartó kezelésre és a megtartó kezeléshez szükséges új Termékre, annak tartozékaira, alkatrészeire vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, azok díjaira, költségeire sem.

5./ Nem minősül a Termék hibájának olyan hatások jelentkezése, amelyek az általános tapasztalatok szerint a fogszabályozás velejárói lehetnek (pl. fájdalom, időleges hangképzési eltérés, kényelmetlenség érzése, a Termék használatának esztétikai megítélése, rágási szokások megváltozása stb.). Nem minősül termékhibának a kockázatok és mellékhatások jelentkezése, következményei. Ezekről a Megrendelő – előzetesen is – orvosnál tájékozódhat. A Termék megfelelősége körében a Gyártó ajánlott orvosa és a Megrendelő orvosa közötti szakmai véleményeltérés esetén a Gyártó az általa ajánlott orvos véleményét tartja irányadónak.
6./ Nem minősül a Termék hibájának, és nem tartozik a garancia (jótállás) körébe sem, ha a Megrendelő a termék rendeltetésszerű használatát a Termék átvétele után haladéktalanul nem kezdi meg, használatával időlegesen felhagy, a használatot megszakítja ezért a használati idő a vártnál tovább tart és/ vagy a kezelés alapján várható fogállás nem következik be.
6.1./ Nem minősül a Termék hibájának a Megrendelő olyan egészségi állapotváltozása amiért a Terméket a továbbiakban használni nem tudja, vagy annak használata számára nem ajánlott.
7./ A garancia elveszítésével jár, ha a Megrendelő nem tesz eleget a Gyártóval történő együttműködési kötelezettségének.
8./ Nem terjed ki a Gyártó jótállási kötelezettsége, illetve a Gyártó mentesül a jótállási kötelezettsége alól különösen a következő esetekben:

 • a Termék használata előtt és folyamata alatt alkalmazott, Terméktől független orvosi kezelésekre, fogorvosi beavatkozásokra és megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások stb.) és azok következményeire;
 • a fogpótlás elvesztése esetén;
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre;
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Gyártó utasításait;
 • a Megrendelő olyan egészségromlására, vagy a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás, dohányzás) vagy betegsége okoz;
 • a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg;
 • a Megrendelő panasza a fogászati szakma által elfogadottan, a fogszabályozó kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl. gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után);
 • ínyvisszahúzódás, csont leépülés, gyökérfelszívódás, fogérzékenység, fogak átmeneti mozgathatósága, ízületi panaszok előfordulása a használat alatt vagy után;
 • a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye, vagy nem követi a fogorvos utasításait;
 • a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer, illetve gyógyszer abúzusa következtében kialakuló panaszok;
 • a Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén;
 • anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén;
 • a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén;
 • a Megrendelő a használat ideje alatt, vagy a kezelést követően a megtartási idő alatt a Gyártó által nem közzétett szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy mástól fogtechnikai munkát;
 • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a Terméket nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére;
 • amennyiben a kezelési terv és a használat ellenére az esztétikai végeredmény nem a Megrendelő reményei szerint alakul, figyelemmel kell lenni arra is , hogy a Termék használatára minden Megrendelő egészségügyi reakciói a tipikustól eltérőek, egyediek lehetnek. Ilyen esetre a jótállás, garancia nem vonatkozik. A Garancia nem terjed ki olyan fogállás változás elmaradására sem amely a Megrendelő magatartására (jellemzően mulasztására) és/vagy a Termék használatától független egészségi állapotváltozására vezethető vissza. További pótkezelésre (pótsínek szolgáltatására) a Felek újabb megállapodása irányadó. Ilyen kezelés és Gyártás költségei és díjai nem tartoznak a Termék vételárába.

9./ Gyártói pótgarancia

9.1./ Amennyiben a használati idő befejezése után a kezelési terv alapján várható fogállás – amely a Megrendelő számára esztétikai eredményt is jelent – nem az eredeti elvárásoknak megfelelően alakul, de ez nem a Megrendelő egészségügyi állapotváltozására és/vagy egyéb orvosi, fogorvosi beavatkozásokra vezethető vissza, akkor a Gyártó az első igazító sínt díjmentesen biztosítja. Amennyiben a Megrendelő ezen túl még további igazító sínt szeretne ezért a Gyártó által megállapított díjat kell fizetnie.

9.2./ Ha a várt fogállás változás a Megrendelő magatartásától (mulasztásától) függően elmarad a kezelési idő lejártakor a Gyártó egyedi elbírálás alapján dönthet úgy, hogy a Megrendelő számára az első igazító sínt díjmentesen biztosítja. Ilyen egyedi döntés hiányában, ha a Megrendelő további igazító sínt szeretne ezért a Gyártó által megállapított díjat kell fizetnie.

VIII. Adatkezelés
1./ A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Gyártó a Megrendelő által előzetesen megadott és a Megrendelőről a használat során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait, fogászati fényképeit az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy a Termék használata során keletkező orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Gyártó tudományos, kutatási célokra felhasználja.
2./ Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, a Termék kialakításához, a használati időtartam megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések, Termék használat időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Gyártót tájékoztatni köteles.
3./ A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Gyártó által ajánlott rendelőkben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Gyártó szükség esetén, a fenti célokból, kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

IX. Kapcsolattartás
A Felek a kapcsolatot elsődlegesen egymás elektronikus elérhetőségén, másodsorban telefonon, harmadsorban személyesen a Gyártó székhelyén tartják.

X. Irányadó jog, bírósági kikötés
A Megrendelőlapra, jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételre, a szerződésből fakadó vagy a szerződésben nem rendezett kérdésekre (jogokra s kötelezettségekre) a magyar jog előírásai irányadók. Jogvita esetére a Felek kikötik és alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének. A Megrendelőnek a Termékkel vagy a Gyártó teljesítésével, szolgáltatásával kapcsolatos vita esetén a vonatkozó jogszabályok szerint joga van a lakóhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulni.

XI. Szerződés hatálybalépése, érvényessége
Egyedi szerződésként a Felek között jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek a Megrendelőlap megrendelői aláírásával lépnek hatályba és érvénybe. A szerződés érvényes abban az esetben is, ha a Megrendelőlapon a Megrendelő eredeti aláírása mellett a Gyártó előnyomott vagy nyomtatott cégneve vagy ügyvezetőjének neve és előnyomott aláírása található.
Jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek módosítása kizárólag írásban, papír alapon és minden érintett Fél eredeti aláírásával lehetséges.
A szerződéskötés időpontjában bármely szerződéses feltétel, rendelkezés érvénytelensége esetén automatikusan a vonatkozó érvényes jogszabályi rendelkezést kell irányadónak tekinteni. A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné.
Az egyedi szerződés megkötése előtt jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételeken az érvényes jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a Gyártó bármikor, külön előzetes értesítés, figyelemfelhívás nélkül változtathat. A szerződés megkötése utáni ÁSZF változtatások a már megkötött szerződésre csak annyiba hatnak ki, amennyiben a Felek ebben külön írásban megállapodnak, vagy ezt jogszabály írja elő.
A Megrendelőnek joga van a szerződéskötés időpontjában a szerződési feltételeket elektronikus módon úgy lementeni, hogy a mentés pontos dátuma (év, hónap, nap) és a szöveg bárki részéről történt beavatkozás mentessége utólag kétség nélkül megállapítható legyen.
Jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek vagy annak kölcsönös módosítása alapján megkötött egyedi szerződés nem minősül egészségügyi ellátásra, szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek és nem helyettesíti az orvos és a Megrendelő viszonyában kötelezően alkalmazandó egészségügyi vagy egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembe vételét, teljesítését.

Budapest,

Gere Bálint ügyvezető

Smilezor Kft.